Skip Navigation Links

TRIS ACADEMY

15
778
2
ให้บริการด้านวิชาการทั้งในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร การศึกษาวิจัย และการจัดฝึกอบรมสัมมนา ในองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กร ให้กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • TRIS Academy Club 26
 • TRIS Academy Club 24
 • TRIS Academy Club Magazine 19
 • TRIS Academy Club Magazine 20
 • TRIS ACADEMY CLUB 11
 • TRIS Academy Club Magazine Issue 10 : July, 2018
 • TRIS Academy Club Magazine : Issue 8 May 2018
 • TRIS Academy Club Magazine 9
 • TRIS Academy Club Magazine : Issue 7 Apr. 2018
 • TRIS Academy Club Magazine : Issue 6 March 2018
 • TAC5 Master 180209
 • TRIS Academy Club Magazine : Issue 4 Jan 2018
 • TRIS Academy Club Magazine : Issue 3 Dec 2017
 • TRIS Academy Club Magazine : Issue 2 NOV 2017
 • TRIS Academy Club Magazine : Issue 1 OCT 2017
หน้า: 1