Skip Navigation Links

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

12
76,020
46
"คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ" ภายใต้ พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารของหน่วยงานต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยดำเนินการจัดการด้านอาหารอย่างบูรณาการ และเป็นเอกภาพ ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ความมั่นคงอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร อาหารศึกษา และการบริหารจัดการ สามารถประสานและบูรณาการจัดการอาหารทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให้การศึกษาด้านอาหาร เพื่อให้ความรู้ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง www.tnfc.in.th

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1