Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์ทองเกษม

62
13,985
26
สำนักพิมพ์ทองเกษม มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์หนังสือที่มีคุณค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สะสมบ่มเพาะปัญญา และพัฒนาพลังแห่งความคิด ก่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปพร้อมๆกับสุนทรียภาพอันเบิกบาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งปัญญา www.thongkasem.com www.facebook.com/thongkasem

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1 2 3