Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์ Think Beyond

1
7,900
30
สำนักพิมพ์ Think Beyond เป็นสำนักพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คนไทยทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้ประชากรมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจและการพัฒนาตนเองได้นั้นก็คือ ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่ดีและมีต้นแบบที่เหมาะสม ดังนั้นทางสำนักพิมพ์จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือดีมีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนากา

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • รับมือน้ำท่วมไม่ยาก
หน้า: 1