Skip Navigation Links

ผลการค้นหา รองศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 2 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง

  • 189.00 หน้า
  • 2.25 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบมบาทหน้าที่ การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง“โครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ” หรือ “โครงการวัดบันดาลใจ” โดยการ...

 • ฟื้นวัด คืนเมือง

  ฟื้นวัด คืนเมือง

  • 156.00 หน้า
  • 4.32 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ “ฟื้นวัด คืนเมือง” เรียบเรียงจากผลงานการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอื้อ ต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง” โดยงาน วิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ของเมือ...

หน้า: 1