คณะบริหารธุรกิจ

 • การบัญชีเบื้องต้น
 • การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (update 3)
 • เอกสารประกอบการอบรม: การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • การตลาดดิจิทัล
 • Air cargo management
 • สรุปความคิดรวบยอดองค์การและการจัดการ เล่ม2
 • แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
 • DECODING OF THE TACTICAL STRATEGIC ESTABLISH FROM RESEARCH BASE
 • สรุปความคิดรวบยอด องค์การและการจัดการ เล่ม 1
 • แบบทดสอบวิชามนุษยสัมพันธ์
 • วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ebook
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่
 • GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย
 • การเงินและการบัญชีในครัวเรือน (Household Financial and Accounting)
 • ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 • เออร์กอนอมิกส์
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3901-2005
 • English for Entrepreneurs II ebook
หน้า: 1