คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • MATLAB 2
 • GPS 3
 • GPS 2
 • MATLAB 1
 • GPS 1
 • Frequency Doubler
 • SolidWorks/COSMOSWorks ขั้นพื้นฐาน (วิเคราะห์ความแข็งแรง)
 • การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks 2009 ขั้นพื้นฐาน
 • SolidWorks Advanced Surface Modelling ชิ้นงานพื้นผิวขั้นสูง
 • SolidWorks 2007 ขั้นกลาง
 • ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
 • กลศาสตร์ของแข็ง ฉบับเสริมประสบการณ์
 • งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
 • ช่างปูนก่อสร้าง
 • การวัดและควบคุมกระบวนการ (Process Control and Instrumentation)
 • เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน
 • การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก
 • ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2
 • ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1
 • สำรวจ 1 (Surveying 1)
 • การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง)
 • ระบบไฮดรอลิกและการซ่อมบำรุง
 • เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น
 • FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)
 • หลักการการควบคุมคุณภาพ แนวความคิด-วิธีการ-กลวิธี
 • เทคนิคการออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • รวมวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิก
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2
 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1
 • งานก่ออิฐและงานฉาบปูน
 • เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 • นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น
 • นิวแมติกอุตสาหกรรม
 • เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น
 • เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)
 • เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง ฉบับปรับปรุง
 • 55LPI 2555 คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เข้าสู้เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ พ.ศ.2555 (LPI)
 • คู่มือประกอบการอบรม การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning and Control (MODULE 3)
 • คู่มือประกอบการอบรม การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Fundamentals of Inventory and Store Management (MODULE 2 )
หน้า: 1 2 3 4 5