คณะแพทยศาสตร์

 • อาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย
 • surgery
 • คู่มือในการปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น
 • การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการและการส่งต่อผู้ป่วย
 • แนวทางในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
 • คู่มือ การรับรองสาเหตุการตาย
 • คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์
 • คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
 • วิทยาศัพท์แพทย์
 • พยาธิวิทยากายวิภาค
 • เกร็ดความรู้หลักการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับนิสิต แพทย์แผนจีน แพทย์ทางเลือก และแพทย์เวชปฏิบัติ
 • จุลสารเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลศูนขอนแก่น ฉบับที่ 3/255
 • MUSCULOSKELETON SYSTEM for NL by MED37
 • ประวัติและผลงาน ศ.ดร.นพ. วิชัย ตันไพจิตร
หน้า: 1