คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • การบัญชีชั้นสูง 1
  • หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน
  • The Simultaneous Effect of Individual Entrepreneurial Competencies on SMEs Competitive Advantage
  • Strategic Management: Theory and Case Study
หน้า: 1