Skip Navigation Links

ศอ.บต. : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

6
5,120
5
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี http://www.facebook.com/page.sbpac

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1