Skip Navigation Links

ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

1
148
6
หนังสือ "แผนกลยุทธ์ กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ" เป็นผลงานหนังสือเล่มแรกที่กลั่นจากประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารกว่า 20 ปี ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วุฒิบัตรด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก และด้านการจัดการนวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักเขียนด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 มีผลงานเขียนจนถึงปัจจุบันรวมกว่า 50 บทความ และเป็นวิทยากรบรรยายรวมกว่า 100 ครั้ง

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1