ขอข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี ปี 2557

28/11/2556 15:31:20 เรียน ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน เรื่อง ขอข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 194-197 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ทางบริษัท โพลาร์เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด จึงได้ขอข้อมูล ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ