Skip Navigation Links

สถาบันการศึกษาเพื่อการสร้างประชาธิปไตย

1
1,384
16
เราผลิตสื่อนี้ขึ้นมาเพราะปรารถนาให้ประชาชนคนในชาติได้รู้ว่า ชาติบ้านเมิองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นถิ่นกำเนิดที่ดำรงอยู่ ด้วยหยาดเหงื่อ ชีวิตและสัจธรรม ไม่อาจเข้าครอบครองได้ด้วยความรุนแรง โดยปราศจากสติและความยั้งคิด ไม่อาจยึดถือเป็นของส่วนตัวได้ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยปราศจากแนวทางจะต้องพ่ายแพ้ ผู้ที่ยึดถือเป็นส่วนตัวจะต้องสูญเสียอำนาจ เพราะอำนาจที่เป็นธรรม คือ อำนาจอธิปไตยของปวงชน อันเป็นสัจธรรมโดยแท้ที่บัณฑิตพึงทำให้บังเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสันติสุขของราษฎร

สำนักพิมพ์ หลักวิชาการเมือง

1140/1 ถนนสุขุมวิท 71 หมู่บ้านรามา แขวงสวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพ ฯ 10250 THAILAND
โทร: 0854449009
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1