Skip Navigation Links

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

10
61,891
19
แผนพัฒนาการศึกษา

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่มที่ 8
  • การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เล่มที่ 7
  • การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 6
  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
  • การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา เล่มที่ 4
  • การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 2
  • แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เล่มที่ 1
  • แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  • แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ 3
หน้า: 1