Skip Navigation Links

กฤษฎาพงษ์

1
729
0
การออกแบบหนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการ ฝ่ายงานทะเบียน ของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิด “กระชับฉับไว ใส่ใจทุกขั้นตอน” เพื่อใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆแก่ผู้เข้ารับบริการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการฝ่ายงานทะเบียนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
หน้า: 1