Skip Navigation Links

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต

35
42,693
31
ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ สร้างสรรค์กระบวนการอ่านเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต ทั้งด้านการรู้จักตัวเอง การเยียวยาจิตใจ การเรียนรู้จักชีวิต ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และบ่มเพาะภาวะผู้นำ โดยได้จัดการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ จัดการอบรมค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต งานอ่านบทกวี และสอดแทรกกระบวนการเขียนเพื่อค้นพบตัวเองในการอบรมทั่วไป

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1 2