Skip Navigation Links

ขจิต ฝอยทอง

6
28,709
2
เคยเป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรภาษาอังกฤษและวิทยากรกระบวนการ เคยเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ I was a former lecturer at Kasetsart University Kamphaeng Saeng Campus Now: Freelance

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จตุจักร
กรุงเทพ ฯ 90000 THAILAND
โทร: 0843945301
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • เกมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (Games for developing 21st Century Skills)
  • งานวิจัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยฯ
  • โครงงานภาษาอังกฤษ
  • ตัวอย่างการถอดบทเรียน
  • คู่มือการถอดบทเรียน
  • Eng book1
หน้า: 1