Skip Navigation Links

ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

5
55
2
การลงทุนเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนที่อยู่บนโลกทุนนิยม แต่การลงทุนเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจ และมีนักลงทุนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว efin School จึงต้องการให้นักลงทุนทุกคนที่เข้ามาในโลกแห่งการลงทุน สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นผู้อยู่รอดได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตร efin School ต้องได้รับการวิจัยและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักลงทุนผ่านการใช้โปรแกรมในเครือ efin โดยคำนึงถึงความเข้าใจและความสามารถในการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1