การเสริมสร้างพลังด้วยแรงจูงใจ (Theories of Motivation)

 การเสริมสร้างพลังด้วยแรงจูงใจ (Theories of Motivation)
Page 2 Page 3
  • 38 หน้า
  • 0.74 MB
  • 29 ธ.ค. 2563
  • ครูฝน วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿89.00 ฿89.00

แรงจูงใจ เป็นหัวข้อสำคัญที่มีการศึกษาในวิชาพฤติกรรมองค์การอยู่เสมอมา และเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างมากของผู้บริหาร นักวิจัย ครูอาจารย์ หรือแม้กระทั่งผู้ฝึกสอนกีฬา รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ การศึกษาเรื่อง การจูงใจ เริ่มทวีความสำคัญยิ่งขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์การยุคปัจจุบันที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกส่งผลต่อองค์การที่จะต้องปรับแนวทางการปฏิบัติที่เน้นการใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์อันเข้มงวดในการกำกับพฤติกรรมไปสู่การเน้นความยืดหยุ่น และให้ความสนใจต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มของพนักงานที่มีแรงจูงใจทั้งสิ้น ภายในหนังสือ “การเสริมสร้างพลังด้วยแรงจูงใจ (Theories of Motivation)” เล่มนี้ ได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับแรงจูงใจและทฤษฎีที่สำคัญเอาไว้เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ กระบวนการในการจูงใจ ลักษณะของแรงจูงใจ และแนวคิดของบุคคลสำคัญที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้