ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (Fundamental English for English Teachers) เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมความรู้เบื้องต้นด้านภาษาและการสอนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษและบุคคลทั่วไปที่สนใจการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระจำนวน 10 บทเรียน ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของภาษา ระบบเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ การออกเสียงคำ และประโยคภาษาอังกฤษหน่วยคำและคำภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ การสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้จากหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้สนใจ และหน่วยงานทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี


ไฟล์เสียง หนังสือเรื่องภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (track1-17) สามารถเลือกฟังไฟล์เสียงได้ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/2YexgJr(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้