บทสร้างนิสัย

บทสร้างนิสัย
Page 2 Page 3

ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เป็น คณาจารย์เอกในทางเทศนา ได้เพียรรจนา “บทสร้างนิสัย” นี้ขึ้นเพื่อแจกแจงให้เห็นความสำคัญและรายละเอียดแห่งนิสัย หลักๆ ๒๐ ประการ อันจะช่วยสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของมนุษย์ที่ดีมีศีลธรรม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและ มีคุณค่าต่อสังคม ต่อประเทศชาติพระศาสนา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้