จิตเป็นนาย ๘๔ เคล็ดลับคลายกรรมด้วยธรรมะ

จิตเป็นนาย ๘๔ เคล็ดลับคลายกรรมด้วยธรรมะ
Page 2 Page 3

จิตเป็นนาย ๘๔ เคล็ดลับคลายกรรมด้วยธรรมะ

จิตฺติ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หนังสือ จิตเป็นนาย (๘๔ เคล็ดลับการคลายกรรมด้วยธรรมะ) เล่มนี้ ทางธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อธรรมคำสอนของ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ) เพื่อเผยแพร่ธรรมะคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้เคยสั่งสอนไว้ อันเป็นการสืบทอดธรรมะของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุให้คงอยู่คู่พุทธศาสนิกชนต่อไป
คำสอนต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ อัดแน่นไปด้วย มนต์วิเศษ ที่ จะสามารถขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยอันจะเกิดขึ้นกับจิตใจของท่านผู้อ่านได้อย่างดี ตามคำสอนของหลวงพ่อที่เคยกล่าวไว้ว่า "ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติธรรม" เพียงแค่ท่านลองนำไปปฏิบัติดูก็จะเห็นจริงตามคำสอนที่หลวงพ่อกล่าวเอาไว้ ๕ ประการ คือ

๑. เมื่อจะคิด...คิดแต่เรื่องดีๆ

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้