งามธรรม เพื่อความมีชีวิตที่งดงามในธรรม

งามธรรม เพื่อความมีชีวิตที่งดงามในธรรม
Page 2 Page 3

"งามธรรม" คติธรรมเพื่อความมีชีวิตที่งดงาม
เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพระอาจารย์หลายรูป อาทิเช่น

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้