คำพ่อคำแม่ ปี 63

คำพ่อคำแม่ ปี 63
Page 2 Page 3

หนังสือ คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ปกใหม่
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต)
         
      คำสั่งสอนอื่นใดจากใครก็ไม่อาจเทียบเท่าคำสั่งสอนจาก คำพ่อ คำแม่
ได้ที่มุ่งหวังที่จะให้ลูกโดยมิหวังผลตอบแทน แถมยังเป็นสิ่งที่พาให้ลูกๆไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า โดยมิจบสิ้น ในเนื้อเรื่องยังมุ่งเน้นการสอนสั่งที่สอด
แทรกข้อคิดแต่สิ่งดีๆ สอนให้รู้จักคิดดี เป็นคนมีความกตัญญู และรู้จัก
นำแง่คิดดีๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้