แสงธรรมส่องใจเล่ม4

แสงธรรมส่องใจเล่ม4
Page 2 Page 3

หนังสือ แสงธรรมส่องใจ ๔ พระธรรมสำคัญยิ่งนัก มหัศจรรย์แห่งธรรมกรุณา
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     เรื่องราวพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้เรียบเรียงไว้ใน
หมวดของพระธรรมสำคัญยิ่งนัก มหัศจรรย์แห่งธรรมกรุณา เป็นบทความสั้นที่อ่านให้แง่คิด
คติสอนใจ และนำไปสู่ความสงบของจิตใจ

จำนวน 94 หน้า

น้ำหนัก 1(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้