นิทานกตัญญู

 นิทานกตัญญู
Page 2 Page 3

หนังสือ เล่านิทานธรรม 16นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลัน
โดย พุทธทาสภิกขุ, ร.บุนนาค, เจือจันทร์ อัชพรรณ 

        นิทานส่งเสริมคุณธรรมของจีนโบราณ แสดงถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี อันจะนำความสุข
มาสู่ตนเอง และผู้อื่น และนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้