อมตวาจา ธรรมะเพื่อครอบครัวเป็นสุข

อมตวาจา ธรรมะเพื่อครอบครัวเป็นสุข
Page 2 Page 3

หนังสือ "มรดกทางปัญญาเพื่อครอบครัวเป็นสุข" เล่มนี้

โดย อมตวาจา พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมบทความที่เป็นอมตวาจาเกี่ยวกับมรดกทางปัญญาเพื่อครอบครัวเป็นสุขจากหนังสือหลายๆเล่ม
ของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้