one year o-n | BEAR_BLUR!

one year o-n | BEAR_BLUR! Free!
Page 2 Page 3

[one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'BEAR-BLUR!' คอลัมน์ที่เล่าเรื่องราวรอบตัว ต่างๆ นาๆ ผ่านการ์ตูน เป็นคอลัมน์ใหม่ที่เพิ่งเผยโฉมเพิ่มเติมมาในนิตยสาร o-n ตั้งแต่ฉบับที่ 6 / เรื่องและวาด : ดามันสกี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้