อนุภาพแห่งสี

อนุภาพแห่งสี
Page 2 Page 3

หนังสือเรื่อง “อนุภาพแห่งสี” เล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามเชื่อมโยงเนื้อหา เกี่ยวกับสี เริ่มตั้งแต่การเกริ่นนาด้วยความหมายของสี สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ สีประจาวัน สีกับความรู้สึก สีกับวัฒนธรรมความเชื่อ สีกับการค้าขาย และสีกับตราสัญลักษณ์สินค้า เรื่องของสีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทางจิตวิทยา อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสีก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ต่อการใช้ในชีวิตประจาวันเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย เนื้อหาที่นาเสนอได้ใส่ภาพหรือไอคอนรูปน่ารัก ๆ ต้องขอกราบขอขอบพระคุณ Freepik Company เจ้าของภาพสวยๆ จากเว็บไซต์https://www.flaticon.com ที่ให้บริการดาวน์โหลดภาพฟรีมาใช้ประกอบเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทาให้หนังสือเล่มนี้มีสีสันน่าอ่านยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้สร้างสรรค์ผลงานเขียนต่างๆ ที่ผู้เขียนใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ตนสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้