พัฒนาการและการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะ ในประเทศไทย_สุรพงษ์ สมสุข

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะ ในประเทศไทย_สุรพงษ์ สมสุข Free!
สารบัญ3 สารบัญ2 สารบัญ1


หนังสือเรื่องพัฒนาการและการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะในประเทศไทยผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายประการสำคัญต้องการรวบรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมไว้ทั้งหมดนำมาจัดระบบเรียบเรียงไว้ให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบหนังสือวิชาการทางศิลปะเพื่อจัดเก็บความรู้ความเข้าใจ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ภาพพิมพ์โลหะความรู้ในด้านของการสร้างสรรค์ตามหลักการทางเทคนิคจัดเก็บวิธีการและจัดระเบียบความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ความรู้นั้นกลายเป็นความกระจ่างแจ้งทางปัญญาส่งผลไปสู่การคิดวิเคราะห์จนกลายเป็นการสังเคราะห์ความรู้และความเข้าใจ


(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Anurak Khotchomphu
    24 Jun 19 01:37
    ขอบคุณครับ
1