การรังสรรค์งานวิชาการ (R2R)

การรังสรรค์งานวิชาการ (R2R)
Page 2 Page 3

หนังสือที่เกี่ยวกับการทำ R2R ที่สมบูรณ์มากในการรังสรรค์งานวิชาการ งานวิเคราะห์ วิจัย และคู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน และข้าราชการ : สู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้เป็นคู่มือในการทำ R2R หรือการสร้างงานวิเคราะห์ วิจัย หรือคู่มือ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถทำเป็นเล่ม และสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาในฐานะที่เป็นลุกค้าของ ebooks ได้ตลอดการจัดทำ R2R และปรึกษาในการขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้