สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built environment for health)

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built environment for health) Free!
บรรณาธิการ การลดอาการเจ็บปวด รายละเอียดหนังสือ

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนั้นมีผลมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวถึงร้อยละ 80

หนังสือเล่มนี้เป็นการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของสิ่งแวดล้อมรอบตัวต่อสุขภาพ

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยเรื่องผลของสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรคแต่ละชนิด ผลของสิ่งแวดล้อมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมต่อผู้ป่วย และผลของสิ่งแวดล้อมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานพยาบาล

เหมาะสำหรับประชาชนและผู้ป่วย เพื่อได้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านให้เอื้อต่อการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสภาพ

เหมาสำหรับสถาปนิกและนักตกแต่งภายใน เพื่อได้ทราบแนวทางการออกแบบหรือตกแต่งทั้งบ้านเรื่อนและสถานพยาบาล

และเหมาะสำหรับผู้บริหารสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อได้ทราบแนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยและบุคลากรที่ทำงาน

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้