58ZAI การนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 2558

58ZAI การนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 2558 Free!
Page 2 Page 3
  • 78 หน้า
  • 3.99 MB
  • 22 พ.ย. 2559
  • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

58ZAI การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เอกสารโครงการการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปี 2558 ที่มา - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th - เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้