55GSC G-SCLM for Rubber Industry Green Supply Chain Logistics Management for Rubber Industry การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวสาหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปี 2555

55GSC G-SCLM for Rubber Industry Green Supply Chain Logistics Management for Rubber Industry การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวสาหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปี  2555 Free!
Page 2 Page 3
  • 106 หน้า
  • 3.46 MB
  • 7 ต.ค. 2559
  • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

G-SCLM for Rubber Industry Green Supply Chain Logistics Management for Rubber Industry การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวสาหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปี 2555 ที่มา - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th - เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้