57STD Logistics Standardization อุตสาหกรรมไทย.. มุ่งสู่ "มาตรฐานด้านโลจิสติกส์" ระดับสากล ปี 2557

57STD Logistics Standardization อุตสาหกรรมไทย.. มุ่งสู่ "มาตรฐานด้านโลจิสติกส์" ระดับสากล ปี 2557 Free!
Page 2 Page 3
  • 79 หน้า
  • 3.98 MB
  • 7 ต.ค. 2559
  • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Logistics Standardization อุตสาหกรรมไทย.. มุ่งสู่ "มาตรฐานด้านโลจิสติกส์" ระดับสากล ปี 2557 ที่มา - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th - เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้