รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง Free!
Page 2 Page 3

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบมบาทหน้าที่ การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง
“โครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ” หรือ “โครงการวัดบันดาลใจ” โดยการริเริ่มของสถาบันอาศรมศิลป์ และความร่วมมือสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง “ฟื้นวัด คืนเมือง”
ดาวน์โหลด http://www.ebooks.in.th/ebook/38245/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้