ฟื้นวัด คืนเมือง

ฟื้นวัด คืนเมือง Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “ฟื้นวัด คืนเมือง” เรียบเรียงจากผลงานการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอื้อ ต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง” โดยงาน วิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ของเมือง เพื่อพลิกฟื้นความสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับ วัดทั่วประเทศ (วัดบันดาลใจ) 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบมบาทหน้าที่ การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง
ดาวน์โหลด http://www.ebooks.in.th/ebook/38246/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้