ทางชีวิต [ดร.สนอง วรอุไร]

ทางชีวิต [ดร.สนอง วรอุไร] Free!
Page 2 Page 3

ราตรีหนึ่ง ยาวนานสำหรับคนผู้ตื่นอยู่  
ระยะทางโยชน์หนึ่งยาวไกลสำหรับผู้เมี่อยล้า   
สังสารวัฏยาวนานสำหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งสัทธรรม 
[พุทธพจน์] 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ  ของอาจารย์

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้