ธรรมสารทีปนี

ธรรมสารทีปนี Free!
Page 2 Page 3

       หนังลีอ “ธรรมสารทีปนี,, นี้ มุ่งอธิบายเพี่อขยายเนี้อความ พระพุทธวัจนะหรีอพระดํารัสชองพระพุทธเจ้า และถ้อยคําชองพระพุทธสาวกในสมัยพุทธกาล โดยใข้ภาษาง่ายๆ และหลีกเลี่ยงคําที่ เป็นบาลีล้วนๆ เป็นหลัก   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้