ความสุขทุกมิติ ตามหลักพระพุทธศาสนา

ความสุขทุกมิติ ตามหลักพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

       "ความสุขทุกมิติ ตามหลักพระพุทธศาสนา" เป็นหนังสือที่มุ่งอรรถาธิบายเรื่องของความสุขใน แง่มุมต่าง ๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้รู้จักประเภท ระดับ คุณค่า คุณและโทษของความสุข ที่มีต่อชีวิตของบุคคลและสังคมอย่างกว้างขวาง ตลอดจนวิธีบริหารจัดการความสุขประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการที่ สามารถนำความสุขมาเป็นฐานในการพัฒนาชีวิต เพื่อให้เข้าถึงอุดมคติของชีวิตที่แท้จริง 

อนุโมทนาธรรมทานโดย  ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้