หนังสือ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงถูกหลักวิชาหรือไม่

หนังสือ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงถูกหลักวิชาหรือไม่ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือเพื่อสนับสนุนการปกป้องในหลวงและราชอาณาจักรไทย ได้ที่ โทรมือถือ : 0854441100 , 0854449009 Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการบอกถึงความจริงในหลักวิชาการเมืองการปกครองไทย เพื่อแสดงจุดยืนในหลักวิชา เกี่ยวกับ หลักการปกครอง และรูปการปกครอง ของประเทศไทย ที่เป็นประเทศรัฐเดี่ยว มีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
    8 Jun 18 06:50
    ชาติบ้านเมิองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นถิ่นกำเนิดที่ดำรงอยู่ ด้วยหยาดเหงื่อ ชีวิตและสัจธรรม ไม่อาจเข้าครอบครองได้ด้วยความรุนแรง โดยปราศจากสติและความยั้งคิด ไม่อาจยึดถือเป็นของส่วนตัวได้ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยปราศจากแนวทางจะต้องพ่ายแพ้ ผู้ที่ยึดถือเป็นส่วนตัวจะต้องสูญเสียอำนาจ เพราะอำนาจที่เป็นธรรม คือ อำนาจอธิปไตยของปวงชน อันเป็นสัจธรรมโดยแท้ที่บัณฑิตพึงทำให้บังเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสันติสุขของราษฎร
1