การคิดเชิงอนาคต

การคิดเชิงอนาคต
Page 2 Page 3

การคิดเชิงอนาคตนับเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากนัก แม้ปัจจุบันจักเริ่มมีการพัฒนาวิธีการคิดแนวนี้ในบางกลุ่มคนบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มแวดวงนัก ธุรกิจ นักบริหาร นักวางแผนและนโยบายต่าง ๆ อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีคิดเชิงอนาคตมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจและเตรียมคนในสังคมให้มีทักษะการคิดเชิงอนาคตมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้