เด็กน้อยภายใน คอร์สกึ่งออนไลน์2557

เด็กน้อยภายใน คอร์สกึ่งออนไลน์2557 Free!

"เด็กน้อยภายใน" Inner Child 's Journal Work
คอร์สกึ่งออนไลน์ 3/2557 ค้นพบพลังสร้างสรรค์และการเยียวยา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน โดยความร่วมมือกับชุมชนนิเวศเอเชีย สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้