ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย [พระพรหมคุณาภรณ์]

ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

การจัดทำหนังสือเรื่อง ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย
เป็นการรวบรวมผลงานของท่านพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) จำนวน ๗ เล่ม ได้แก่ 

๑. ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา
๒. วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
๓. จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
๔. ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
๕. ชีวิตดี มีหลัก
๖. วาสนาสร้างเองได้ 
๗. บารมี ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่
หนังสือแต่ละเล่มมีคุณค่า สามารถเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีและมั่นคง เป็นเครื่องมือในการเสริมปัญญาให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตที่ต้องมีวินัยในยุคดิจิตอล ด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาตนและใช้หลักธรรมอันเหมาะสม เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า และชี้นำรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคนวัยรุ่น ใน Generation Y และ Z ในสังคมยุคดิจิตอล

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่       (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ratchy lim
    22 Jan 16 17:35
    ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ สาธุ _/\_
  • คุณธรรม
    25 Jul 13 15:42
    ขอบคุณครับ
1