หนังสือวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่

หนังสือวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่
Page 2 Page 3

ชีวิตยุคใหม่มีความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น แย่งกันแสวงหาเงินตราและความสบายความเอื้ออาทรต่อกันยิ่งหายไปจากสังคมมากขึ้นทุกวันหนังสือวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ค้นคว้าและนำมาสรุปสั้นๆพอสังเขปเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาและนำไปสู่การประยุกต์ใช้แนวคิดหรือหลักการที่น่าสนใจบางเรื่องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งสำนักพิมพ์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้ให้ความสำคัญกับปัญหาในสังคมยุคใหม่ การแก้ปัญหาและการประยุกต์แนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้