Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

159
957
86
นิตยสารหมอชาวบ้าน เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ความรู้ทางสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ดำเนินงานโดยมิได้มุ่งหวังกำไรทางการค้า ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัย การออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คณะบรรณาธิการและผู้เขียนทุกท่านช่วยกันจัดทำเป็นวิทยาทาน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่สาธารณชนให้มากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านนิตยสารหมอชาวบ้านได้แก่ประชาชนทั่วไป

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1 2 3 4 5  ...