Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์สตาร์บุ๊คส์

1
92
0
จำหน่ายและผลิตหนังสือมุ่งเน้นคุณภาพ ด้านพัฒนาจิตใจ ความคิด ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม กระบวนการคิด หลักเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ธุรกิจเพื่อสังคม หนังสือแนะนำ "สตรียุคใหม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"

สำนักพิมพ์สตาร์บุ๊คส์

4/429 หมู่ 4 ซอยเพิ่มสิน 20 แยก 8 แขวงคลองถนน สายไหม
กรุงเทพ ฯ 10220 THAILAND
โทร: 0864304223
แฟกซ์: 025239160

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • สตรียุคใหม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
หน้า: 1