Skip Navigation Links

บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด

1
126
0
บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหาร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ผสมผสานแนวคิดการจัดการสมัยใหม่กับเป้าหมายและวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความราบรื่นในการดำเนินงาน

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1