Skip Navigation Links

ประชาคมอาเซียน

1
44
0
เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเปิดประชาคมอาเซียนแล้วแต่ทว่ายังมีผู้คนส่วนมากนั้นยังไม่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างต่างของประชาคมอาเซียนทางคณะผู้จัดทำนั้นจึงได้มีความประสงค์ที่จะจัดทำสื่อเพื่อการศึกษาที่จะนำเสอนข้อมูลต่างของประชาคมอาเซียนในรูปแบบของe-book ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวก และมีความทันสมัย เพื่อให้ผู้คนนั้นสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสามารถรักษาไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของตนและของประเทศในอนาคต

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • ASEAN
หน้า: 1