Skip Navigation Links

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

4
4,141
6
นับตั้งแต่ปี 2543 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) หรือชื่อเดิม คือ เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 13 ปี เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ของประเทศ โดยสร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก เกิดระบบองค์กรกลางบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ของประเทศ ทำหน้าที่หาทุน ประสานนักวิจัย ให้บริการในขั้นตอนต่างๆของงานวิจัยฯแบบสหสถาบัน สำหรับตอบโจทย์ปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญ

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

126/146 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี บำราศนราดรู ต.ตลาดขวัญ เมือง
นนทบุรี 11000 THAILAND
โทร: 029510352
แฟกซ์: 029510067

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1